שתף

פנסיה וקופות גמל - שאלות נפוצות

אל המוקד הטלפוני שלנו, מגיעות שאלות רבות העוסקות בנושאי החיסכון הפנסיוני וקופות הגמל. אנו מביאים בפניכם מדריך מפורט בנושא

19.07.2017

הרבה שאלות ושורות כתובות למעלה, והן עוסקות רק בנושאי החיסכון הפנסיוני וקופות הגמל.

אנו מביאים לפניכם את ה​מדריך השלם שיענה לכם לכל השאלות בנושאי החיסכון הפנסיוני וקופות הגמל, שמעניינות את כולנו.

מהי קופת גמל?

קופות גמל הן תוכניות חיסכון לטווח ארוך, שמטרתן העיקרית היא צבירת כספים בחיסכון שיהיה ניתן למשיכה בסכום חד פעמי, בסכומים חלקיים או כהכנסה תקופתית בעת פרישה.

קופות גמל הינן יישויות משפטיות עצמאיות, המאושרות על ידי משרד האוצר וכפופות לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופ"ג), התשכ"ד, 1964.

קופות הגמל מיועדות לעמיתים עצמאיים ולעמיתים שכירים.

מהו "עמית עצמאי"?

עמית החוסך בקופת גמל באופן עצמאי ללא תשלום מקביל של מעסיקו. לחיסכון במעמד זה יכול להצטרף כל אדם, ללא תלות בגילו או בעיסוקו.

מהו "עמית שכיר"?

עמית אשר מעסיקו משלם עבורו לקופת גמל, בגין תגמולים או פיצויים. עמית שכיר שפרש מעבודה זכאי למשוך את הכספים מחשבונו ולהעבירם למעמד עצמאי על שמו, וליהנות מוותק ונזילות.

מהו "עמית מבוגר"?

עמית עצמאי מעל גיל 60 לגבר ולאישה, רשאי להפקיד סכום חד פעמי, ולמשוך תשלומים חודשיים למשך תקופה מוגדרת, בהתאם לגילו בעת ההצטרפות.

חשוב לדעת! משיכה מעל הריבית הריאלית עלולה לפגוע בקרן.

מה צריכות להיות ההפקדות ע"י עמית עצמאי?

סכום ההפקדה בכל שנת מס אינו מוגבל, למעט בתקופה של 5 שנים שלפני תום תקופת החיסכון המינימלית ולאחריהן, בהם ההפקדה השנתית לא תעלה על תקרה של 155,000 ש"ח.

אין לבצע הפקדות לחשבון ממנו נמשכו כספים.

מתי ניתן למשוך את הכספים מקופת הגמל ע"י עמית עצמאי?

כספים שהופקדו או נצברו בקופה לפני ה- 1/1/2006 יעמדו לרשות העמית בתום 15 שנה מתחילת החיסכון או בהגיעו לגיל 65 לגבר, 60 לאישה, לפי המוקדם, ובתנאי שהיה עמית בקופה 5 שנים לפחות (תקופת החיסכון המינימלית).

עמית המבקש למשוך כספים בניגוד להוראות המופיעות מעלה ישלם מס של 35% על כל היתרה הצבורה בקופה.

כספים שיופקדו משנת 2006 ואילך ניתן יהיה למשוך בפטור ממס בגיל 60 ואילך בלבד, ובתנאי שהיה עמית בקופה 5 שנים לפחות (תקופת החיסכון המינימלית), ולא לאחר 15 שנה מיום פתיחת הקופת גמל, כפי שהיה נהוג עד כה.

מהן ההטבות במס הכנסה לעמית עצמאי?

עד תום שנת 2005, החוסך בקופת גמל נהנה מהטבות מס על הפקדותיו בקופה במשך שנת המס. ההטבות היו בשתי צורות:

 • זיכוי – החזר מס בשיעור של 25% מההפקדה.
 • ניכוי – הקטנת הכנסת החוסך החייבת במס במלוא סכום ההפקדה, כלומר ההטבה היא בהתאם לשיעור המס השולי החל על החוסך.

עצמאי נהנה מניכוי בשיעור של עד 7% מההכנסה ועד התקרה המזכה, ומזיכוי מס מהפקדות נוספות בשיעור של עד 5% מההכנסה, ועד תקרה לשנת המס (מעל גיל 50 שיעור הניכוי עולה ב- 50%).

החל מ- 1/1/2006 ואילך, עצמאי יליד שנת 1961 ואילך, על מנת שהפקדותיו לקופת גמל או לביטוח תגמולים לעצמאים יוכרו כהוצאה לצורכי מס, חייב העצמאי להפקיד כספים קודם לקופת גמל לקבצה או לביטוח חיים תגמולים לעצמאים לקצבה או לקרן פנסיה בהתאם לסכומיה מינימום שיקבעו בתקנות מס הכנסה.

מהי מדיניות ההשקעה של קופות הגמל?

קופות גמל משקיעות את נכסיהן בהתאם להוראות הסדר תחוקתי ותקנות מס הכנסה.

כללי ההשקעה הינם לפחות 50% מנכסי הקופה באג"ח ממשלתי, עד 50% באג"ח סחירות לא ממשלתיות ומניות סחירות בבורסה, ועד 40% בכל השקעה אחרת.

הרכב תיק הנכסים של קופת גמל הינו מרכיב חשוב בבחינת רווחיותה של הקופה.

כיצד ניתן למשוך כספים מהקופה?

יש להעביר בקשת משיכה לקופה. בקשת משיכה שתתקבל עד ה- 13 בחודש מסוים, התשלום בגינה יבוצע על ידי הקופה ביום העסקים ה- 6 של החודש הבא.

האם ניתן למשוך את הכספים שבקופה לפני תום תקופת החיסכון המינימלית ללא תשלום מס?

עמית עצמאי ועמית שכיר יכולים למשוך כספים מקופת גמל לפני תום תקופת החיסכון המינימלית בתנאים מסוימים. בין התנאים:

 • שהכנסת העמית לא תעלה על הסכום שנקבע בתקנות.
 • במקרה שנקבעה לעמית דרגת נכות לצמיתות בשיעור של 75% ומעלה.
 • במקרה שיש לעמית הוצאות רפואיות גבוהות במיוחד.

מהן העלויות בשל חיסכון בקופת גמל?

קופת הגמל רשאית לגבות דמי ניהול על פי תקנונה, כפי שמופיע במסמכי החשבון הנשלחים לעמיתי הקופה אחת לשנה.

אני מאוכזב מתשואת קופת הגמל בה אני חוסך, מה לעשות?

עמית עצמאי רשאי לעבור מקופת גמל אחת לקופת גמל אחרת אם חלפה שנה מיום שהיה לעמית הקופה. מלוא זכויותיו יועברו לקופה החדשה ישירות בין הקופות, ולא באמצעות העמית. ההעברה נעשית על ידי מילוי טופס העברה לקופה החדשה.

האם ניתן להפקיד בקופת גמל עבור ילדים ובני נוער?

בעבר, קופות גמל הפכו נזילות לאחר 15 שנה, ולכן היה שימוש באפיק זה לצורך חיסכון לילדים. עם שינוי החוק לפיו קופות גמל יהיו נזילות לאחר גיל 60 (ובתנאי שעברו 5 שנים לפחות ממועד ההפקדה הראשונה), ההורים פונים לאפיקים אחרים לצורך חיסכון לילדים, כמו התוכנית החדשה של משרד האוצר, "פנסיה לכל ילד".

מהי קופה מרכזית לפיצויים?

קופה מרכזית לפיצויים היא קופת גמל המיועדת למעסיקים לשם צבירת פיצויי פיטורין. מטרת החיסכון הינה לאפשר למעסיק לשלם בעת פיטורין או התפטרות המזכה בפיצויים, את הסכום לו זכאי העובד. הסכומים המופקדים בקופה הם "הוצאה מוכרת" עבור המעביד כבר בעת הפקדתם.

מהי קרן השתלמות?

קופת גמל לחיסכון או להשתלמות עבור עמיתים שכירים (כולל חברים בעלי שליטה בחברות מעטים), עצמאים, חברי קיבוצים ומושבים שיתופיים.

מהו שיעור ההפקדות בקרן השתלמות?

העובד רשאי להפקיד עד 7% משכרו בכל חודש, כשהמעסיק יכול להחליט להוסיף עוד 7.5% משכר העובד כתגמולים, ובנוסף עוד 8.33% משכר העובד כפיצויים (עד לתקרת השכר).

עצמאי המעוניין לחסוך ושיש לו הכנסה מממשלח יד או מעסק בבעלותו, יכול להפקיד בחיסכון הפנסיוני שלו עד 16% מהכנסתו החודשית (מוגבל בתקרה), ולהיות זכאי לניכוי מס או לזיכוי מס על תשלומיו.

האם לעמיתי קופות הגמל יש ביטוח חיים?
ברוב קופות הגמל קיים ביטוח חיים לעמיתים. הביטוח הינו מסוג ריסק, הפרמיה אחידה בשיעור קבוע מהסכום המבוטח וללא תלות בגיל העמית, ומנוכה מרווחי החשבון. תוקף הביטוח הוא עד גיל 70.

כיצד ניתן לחסוך לפנסיה?

לפנסייה ניתן לחסוך באמצעות 3 מכשירים:

 1. קרן פנסיה.
 2. ביטוח מנהלים.
 3. קופות גמל.

מהם היתרונות של קרן פנסיה על פני ביטוח מנהלים?

דמי הניהול בקרן פנסיה נמוכים יותר, דבר שמשאיר יותר כסף לחיסכון.

הכסף בקרן פנסיה נהנה מהבטחת תשואה חלקית באמצעות אגרות חוב מיועדות המונפקות על ידי המדינה.

האם חיסכון בקרן פנסיה נותן גם כיסוי ביטוחי?

בהחלט. חלק מדמי התגמולים משמשים לרכישת כיסויים ביטוחיים למקרה נכות, מוות לאחד מבני הזוג וכדומה.

מומלץ לבחון את הכיסוי הביטוחי המוצע על ידי כל קרן וקרן.

מהי "פנסיה מקיפה"?

תוכנית פנסיה מקיפה היא תוכנית המעניקה לעובד פנסיית זקנה מגיל פרישה ואילך, פנסיית שאירים ופנסיית נכות במקרה של אובדן כושר עבודה (אכ"ע).

מי יכול להצטרף לקרן פנסיה?

כל אדם מגיל 18 ומעלה. ניתן להצטרף במעמד עמית-שכיר (כאשר יש הפקדות מקבילות של העובד והמעביד) או במעמד של עמית-עצמאי (כאשר יש הפרשות של העמית בלבד, ללא הפרשות מקבילות של המעסיק).

האם ההפקדה לקרן פנסייה מעניקה הטבות מס?

כן. הנה ההסבר הקצר בן 3 שלבים:

 1. שלב ההפקדה - העמית נהנה מ"זיכוי" של 35% מהפנסיה עד לתקרה המתעדכנת אחת ל-6 חודשים.
 2. בשלב הצבירה - הקרן פטורה ממס על הרווחים של העמיתים.
 3. בשלב משיכת פנסיית הזקנה - ישנה הטבת מס של 35% מהפנסיה (עד לתקרה של 6,490 ש"ח לחודש).

מהו איזון אקטוארי של קרן פנסיה?

לקרנות הפנסיה יש התחייבויות בגין זכויות הפנסיה של עמיתיהן.

מצד שני לקרן יש נכסים בצורת הכספים וההשקעות של העמיתים.

היה והנכסים עולים על ההתחייבויות, אזי יש עודף אקטוארי, אחרת יש גירעון אקטוארי.

מיהו "פנסיונר"?

אדם המשולמת לו פנסיית זקנה מקרן הפנסיה.

מהן התשלומים המקובלים לקרן הפנסיה?

תמהיל התשלומים המקובל הוא הפרשת העובד לתגמולים בשיעור של 6% משכרו (החל מינואר האחרון, 2017).

הפרשת המעביד לתגמולים בשיעור 6% ולפיצויים בשיעור 6% נוספים. 

מהו "אירוע מזכה" בקרן פנסיה?

אירוע המזכה את העמית או את שאיריו בתשלומים מקרן הפנסיה, כגון:

 1. פנסיית זקנה - המועד בו הגיע המבוטח לגיל פרישה.
 2. פנסיית נכות - מועד תחילת הנכות, בהתאם לקביעת רופא הקרן.
 3. פנסיית שאירים - במות העמית או הפנסיונר.

מהו "מקדם ההמרה לפנסיה" בקרן פנסיה חדשה?

חישוב פנסיית הזקנה נעשה על ידי חלוקת היתרה הצבורה של העמית במקדם ההמרה. מקדם ההמרה מחושב בהתאם לגיל המבוטח, ומצבו המשפחתי בעת הפרישה, ומשכלל בתוכו את ריבית ההיוון המבוססת על תשואת הקרן.

מהי "עתודה למקבלי פנסיה" בקרן פנסיה חדשה?

קרן פנסייה חדשה תנהל עתודה בגין שינויים בתשואה המושגת על נכסי הקרן המשמשים לכיסוי התחייבויות הקרן למקבלי הפנסיה, ובגין שינויים בריבית ההיוון של אותם ההתחייבויות. העתודה תהיה בסכום שגובהו עד 1% מהתחיבויות הקרן לפנסיונרים, ומטרתה להפחית התנודתיות בפנסיה המשולמת.

מהו "היוון פנסיה"?

הפיכה של ההתחייבות הפנסיונית להון של עד 25% מהפנסיה הצפויה. הזכאים: הגמלאי(פנסיונר) או לשאיריו לתקופה של עד 5 שנים.

המטרה היא להעניק מענק חד-פעמי על חשבון הפנסיה.

במשך תקופת ההיוון יקבל הפנסיונר פנסיה חודשית מופחתת בשיעור ההיוון.

מה עושה קרן הפנסיה עם הכספים המשולמים לה?

הקרן משקיעה את הכספים המתקבלים מדמי הגמולים. בהתאם לתקנות ההשקעה קרנות הפנסיה החדשות והישנות זכאיות לאגרות חוב מיועדות המונפקות על ידי המדינה ונושאות ריבית ריאלית של 4.86% לשנה.

קרן פנסיה צפויה להשקיע בכל עת 30% מנכסיה באג"ח אלו.

מהן השינויים העיקריים בתקנות קופות הגמל בנוגע לעצמאים מה- 1/1/2006?

1. השינוי הראשון:

כל שקל שיופקד לקופת גמל או לביטוח חיים תגמולים לעצמאי הוני, יהיו ניתנים למשיכה בפטור ממס מגיל 60 ואילך ולא לאחר 15 מיום פתיחת הקופה, כפי שהיה נהוג עד תום שנת 2005.

2. השינוי השני:

עצמאים ילידי שנת 1961 ואילך, על מנת שההפקדה לקופת גמל הונית או לפוליסת ביטוח תגמולים לעצמאים הוני יוכרו כהוצאה לצורכי מס, עליהם להפקיד תחילה לקופת גמל לקצבה או לביטוח חיים תגמולים לעצמאים לקצבה או לקרן פנסיה, בהתאם לסכומי המינימום שיקבעו בתקנות מס הכנסה.

האם ניתן לעבור מקופת גמל אחת לקופת גמל שניה ללא פגיעה בזכויות?

בהחלט. העברת כספים מקופת גמל אחת לשניה אינה פוגעת בזכויות ובוותק שנצברו, אינה כרוכה בשום עלות או בעמלה או בהפסד תשואה כלשהי.

אז איך עוברים קופה?

 1. תחילה נבחר את הקופה אליה נרצה לעבור, ניתן להיעזר בהשוואת התשואות שבאתר.
 2. יוצרים קשר עם הקופה אליה רוצים לעבור.
 3. חותמים על טפסי ההעברה ששולחת הקופה החדשה, מצרפים צילום תעודת זהות, ושולחים בדואר חזרה.
 4. הקופה החדשה פונה לקופה הנוכחית.

7 ימי עסקים לאחר קבלת הפניה להעברת הכסף, הקופה הקיימת מחויבת להעבירו לקופה החדשה. 

מי שחוסך כ"עמית שכיר" נדרש לקבל את אישור המעסיק, על ידי חתימה על טופס ההעברה. החל מינואר 2006 מחוייב המעסיק לתת לעובדיו לבחור באיזו קופה יופקד כספם.

בעבודה הציעו לי להעביר את קופת הגמל שלי לגוף אחר. האם זה עולה לי כסף? אני צריך לשלם קנס?

זה לא עולה כסף, וגם לא משלמים קנס.

כיום ניתן להעביר כספים בין קופות גמל וקרנות השתלמות באופן חופשי, ללא עלויות וללא פגיעה בחיסכון.

ברוב המקרים הקופה שמעוניינת שכספך יעבור אליה תעשה עבורך את העבודה, עבורה שווה לעשות פעולות בירוקרטיות אלו כדי שהיא תקבל את הכסף לניהולה ותזכה בדמי הניהול של הקופה.

כדי לנהל לך את הקופה ייתכן שאף תציע לך דמי ניהול נמוכים יותר ממה ששילמת.

חשוב לבדוק שמדובר בהצעה לטווח ארוך ולא הנחה חד פעמית.

הסיבה העיקרית למעבר בין הקופות צריכה להיות הביצועים של הקופה אליה אתה עובר, זאת אומרת התשואה שהיא עושה על הכסף. דמי ניהול מופחתים אינם באים על חשבון השקעה נכונה של כספך.

מדוע תיקי השקעות כוללים קרנות?

נוכחות של קרנות הנאמנות בתיקים נובעת מיתרונותיהן הרבים.

קרנות מנייתיות מתאפיינות בפיזור רב של מניות המרכיבות אותן, עובדה המסייעת להקטנת הסיכון בתיק.

קרנות אג"ח, בנוסף לפיזור המניות בתוכן, בעלות יתרון בשל היותן משקיע מוסדי בהנפקות חדשות של אג"ח, הזוכה להנחה של 1%-2%.

היתרון של הקרנות השקליות מתבטא בעובדה שאינן משלמות עמלות קניה / מכירה בתוך הקרן, וכך ניתן לעבור בין אפיקי ההשקעה ללא תשלום.

בנוסף, הריבית על הפיקדון בקרן הנאמנות גבוהה מהריבית לה זוכה כל לקוח בנפרד.

האם ניתן לערוך שינויים ולהתערב בניהול קופות הגמל?

לא ניתן להתערב במדיניות ההשקעות של קופת הגמל.

החלטות על מדיניות ההשקעה נקבעות על פי ועדת ההשקעות של דירקטוריון החברה המנהלת את קופת הגמל, ובכפוף למגבלת החוק.

במסגרת חוק הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) קיימת אפשרות להקים קופת גמל אישית שתהיה מעין תיק אישי של החוסך תוך מתן הטבות במס הקבועות בפקודת מס ההכנסה, ואולם בשלב זה משרד האוצר טרם אישר הקמת קופות אלו.

האם קיימות "הגנות" להבטחת תשואה על קופת הגמל?

התקנות שמסדירות את פעילות קופות גמל ודרכי ההשקעות לא מאפשרות לגוף המנהל להבטיח תשואה, יחד עם זאת קיימות קופות גמל בעלות מסלול השקעה סולידי.

השקעות בקופות הגמל הן לטווח ארוך.

ירידות שערים חדות אשר נגרמות על ידי אירועים דרמטיים נוטות לתקן את עצמן עם הזמן. לדוגמא: "אסון התאומים", מלחמת עיראק או אינתיפאדת 2002, שלאחריהם הגיע תיקון משמעותי בתשואות קופות גמל.

מהו הניוד הפנסיוני?

מהלך שיזם משרד האוצר שנועד להרחיב את התחרות בין כל היצרנים של כל המוצרים הפנסיוניים ולא רק בין היצרנים של אותם מוצרים פנסיוניים לבין עצמם.

לאחר הניוד שעתיד להיכנס לתוקף ביולי 2008 ניתן יהיה לעבור בין קרנות הפנסיה וחברות הביטוח, וההיפך: בין מסלולים הוניים למסלולים קצבתיים (לא ניתן יהיה לעבור ממסלולים קצבתיים להוניים).

כיצד ניתן יהיה לנייד את התוכנית הפנסיונית?

המעבר יתבצע באמצעות מילוי טופס אחיד עליו חייב לחסום המבוטח / העמית, ולבקש העברת כספיו וזכויותיו לגוף אחר.

המעבר יתאפשר בכל עת ויתבצע תוך 15 יום מהגשת הבקשה, במידה והגוף אליו אתם עוברים אישר את הצטרפותכם.

איך לבחור את התוכנית הפנסיונית הטובה לי?

שוק הפנסיה מורכב ומגוון. על הצרכן להכיר את היצע המכשירים, יתרונותיהם וחסרונותיהם, על מנת להגדיר את צרכיו טוב יותר, אולם חשוב להיוועץ עם יועץ פנסיוני אובייקטיבי ומקצועי על מנת לבנות את תוכנית הפנסיה באופן אופטימלי.

האם הניוד הפנסיוני יאפשר מעבר מחיסכון קצבתי לחיסכון הוני?

לא. משרד האוצר מעדיף כי הציבור יפנה למסלולי החיסכון הקצבתיים, ולכן לא מאפשר מעבר מחיסכון קצבתי להוני. מצד שני, הוא מאפשר מעבר מחיסכון הוני (המתקבל כסכום חד פעמי בעת הפרישה) לחיסכון קצבתי (פנסיה חודשית).

האם על הכנסה חודשית מפנסיה צריך לשלם מס הכנסה?

הכנסה חודשית מפנסיה חייבת בתשלום מס כמו כל הכנסה אחרת.

יחד עם זאת, ניתן לבחור בין פטור המגיע על כספי הפיצויים בעת הפרישה לבין פטור על הפנסיה.

מי שלא ניצל את הפטור על הפיצויים יכול להינות מפטור ממס על ההכנסה החודשית מפנסיה עד לתקרה הקבועה בחוק.

האם על הכנסה חודשית מפנסיה יש לשלם ביטוח לאומי ומס בריאות?

למעט מקרים חריגים, על פי חוק עד לגיל הפרישה ינוכה מתשלומי הפנסיה דמי ביטוח לאומי ומס בריאות.

החל מגיל הפרישה ההכנסה מפנסיה פטורה מתשלום ניכויים אלו.

האם אני חייב לקבל פנסיה מההפקדות לקרן הפנסיה, או שניתן למשוך אותם בסכום חד פעמי?

ניתן למשוך חלק מהכספים שהופקדו לקרן הפנסיה כגון, פיצויי פיטורים (עד תקרת הפטור), או תגמולי עובד ומעביד שהופקדו עד לינואר 2000, בסכום חד פעמי פטור ממס. מעבר לחוקי המס יש מגבלות נוספות, כמו: חברים באחת מקרנות הפנסיה הותיקות הגירעוניות אשר ימשכו סכום כלשהו מקרן הפנסיה, ייאלצו למשוך את כל הכספים מהקרן ולוותר על זכאותו לפנסיה חודשית

האם הכנסה מפנסיה פוגעת בזכויות לקבלת קצבת זקנה מהמוסד לביטוח לאומי החל מגיל הפרישה?

הכנסה מפנסיה אינה פוגעת בזכויות. ההכנסה מפנסיה חודשית אינה נלקחת בחשבון של מבחן ההכנסות של המוסד לביטוח לאומי למבקשים קצבת זקנה, ומגיל 70 אין כלל מבחן הכנסות.


במקרים של זכאות לדמי אבטלה, האם הכנסה מפנסיה פוגעת בזכאותי?

חוק הביטוח הלאומי קובע כי דמי אבטלה יקוזזו לזכאים להם המקבלים במקביל גם קצבה או פנסיה חודשית. הקיזוז יעשה עד לגובה הקצבה או הפנסיה החודשית. כלומר, רק במקרה בו הפנסיה או הקצבה החודשית נמוכים מדמי האבטלה הם יוכלו להתקבל באופן חלקי. עם זאת, נקבע בעבר על ידי בתי המשפט כי פנסיית נכות או פיצוי על אובדן כושר עבודה, לא ילקחו בחשבון בעת חישוב דמי האבטלה לזכאים.

מה ההבדל בין ההפקדות לקרן השתלמות להפקדות לקופות גמל בנוגע להטבות המס לסוף שנה?

בהפקדה לקופת גמל, לקרן פנסיה או לקופת ביטוח, העמית נהנה מזיכוי מס ומניכוי מס. בהפקדה לקרן השתלמות, העמית נהנה, בגין הסכומים שהוא מפקיד, מהוצאה מותרת בניכוי.

הטבות המס לעצמאי ולשכיר שונות מעט זו מזו באחוזי ההפקדה ובשיעוי הניכוי במס.

אני שכיר עם קרן פנסיה. יש טעם לעשות גם ביטוח חיים, ובאילו מקרים כדאי לשקול להפקיד גם לקרן פנסיה וגם לביטוח חיים?

אין תשובה חד משמעית לגבי כדאיות הפקדה נוספת לקופת ביטוח.

באופן כללי סכום ההפקדה לקרן פנסיה מוגבל ל- 20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק. לעיתים ברמת שכר גבוהה, יש מקום לשקול הפקדה נוספת לקרן פנסיה כללית או לקופת ביטוח.

בכל מקרה מומלץ להיוועץ ביועץ פנסיוני מורשה שיבדוק עבורך את השילוב האופטימלי המתאים לצרכיך האישיים.

אני שכיר והצטבר לי סכום משמעותי בקרן ההשתלמות. מתי אוכל לפדות את הכספים?

כספי קרן ההשתלמות ניתנים למשיכה בכל אחד מהמצבים הבאים:

 1. שש שנים ממועד התשלום הראשון.
 2. בגיל פרישה, אחרי 3 שנות ותק.
 3. שלוש שנים ממועד התשלום הראשון, לצורך השתלמות מוכרת.
 4. במקרה של פטירה.

כל משיכה שלא על פי הכללים תיחשב למשיכה שלא כדין ותחוייב במס.

המעסיק מפקיד עבורי לקרן פנסיה ולקרן השתלמות, שלדבריו מעניקה לנו הנחות בדמי הניהול. האם אני רשאית לעבור לקרן אחרת? מה יקרה לוותק הנצבר?

תקנות הניוד בחוק מאפשרות מעבר חופשי בין המוצרים הפנסיוניים תוך שמירה על הוותק הנצבר. ניתן להחליף קרן פנסיה או קרן השתלמות. ההנחה שמוענקת לך כיום חשובה, אך ייתכן שתוכלי לקבל הנחה דומה בקרן אחרת.

גם כאן מומלץ להיוועץ ביועץ פנסיוני.

השינויים שהנהיגה ועדת בכר בנושא קופות גמל מאפשרים לכם להעביר את חסכונותיכם בין קופת גמל אחת לאחרת בצורה פשוטה מאוד.

* במידה וברצונכם שנציג מטעמנו יחזור אליכם בנוגע להעברת קופת גמל, אנא מלאו את הסעיפים הקצרים הבאים:

שדה חובה


שתף

אולי יעניין אותך גם...

loader

בנקרייט עושה מאמצים לאסוף עבורך מידע מדויק ועדכני כדי לתת בידיך כלי עזר. עם זאת, אין בנקרייט יכולה להיות אחראית לנכונות המידע ולאפשרות השימוש בו. אין לראות באתר זה המלצה על דרך השקעה או פעולה. יש לבדוק את המידע המפורסם לפני כל החלטה.

תנאי שימוש