שתף

תקנון אתר "Bankrate"

13.08.2017

תקנון אתר "בנקרייט"

השימוש באתר כפוף ומותנה להסכמתך לאמור בתנאים אלה. השימוש באתר או במידע שבו מעיד על הסכמתך לתנאים אלה. זכויות הקניין הרוחני בכל המידע המצוי באתר ובדפים שבו הינן של בעלי האתר או ספקי מידע אחרים (בהתאם להרשאה). הינך מתחייב/ת להשתמש במידע בהתאם לכל דין. כל העתקה, פרסום, הפצה ברבים או שימוש במידע למטרות מסחריות, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, הינו אסור. infoMoney מציע מידע פיננסי וכלכלי ועושה מאמצים לאסוף ולקבץ עבורך מידע מדויק ועדכני. עם זאת, ייתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו אליך. infoMoney, בעלי האתר או מפעיליו, לרבות מנהליהם, עובדיהם וכל מי מטעמם (להלן ביחד – "infoMoney"), אינם אחראים לנכונות המידע, אמינותו, שלמותו, עדכניותו, למידת הדיוק שבו, או לליקוי או טעות כלשהם שחלו בדרך הצגתו או העברתו.

 

infoMoney לא ישא, במישרין או בעקיפין, באחריות כלשהי (חוזית, נזיקית או אחרת) למידע, ו/או התאמתו לצרכיך, ו/או לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר נגרם לך או לצד ג' כלשהו בגין ו/או בקשר עם המידע ו/או השימוש בו והינך פוטר/ת בזה את infoMoney מכל אחריות כאמור.

 

infoMoney מביא אליך את המידע כמות שהוא. אין לראות באתר כל המלצה או ייעוץ להשקעה או לפעולה, או הבעת דעה בדבר כדאיות השקעה או פעולה כלשהי. למען הסר ספק, אין האתר מספק שירותי יעוץ השקעות כמשמעם ב"חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה – 1995".

 

השימוש במידע כאמור הינו באחריותך הבלעדית ו- infoMoney לא יישא בכל אחריות לכל שימוש כאמור. infoMoney ממליץ ומאיץ בך לבחון את המידע והתאמתו לצרכיך, לרבות באמצעות אנשי מקצוע, והאחריות המלאה לביצועה של בדיקה כאמור ו/או אי ביצועה תחול עליך לבדך. המידע המתפרסם באתר וכן הפרסומות המוצגות בו, מאפשרים הפניה לאתרים נוספים באינטרנט או ליועצים או גופים חיצוניים.

 

infoMoney אינו אחראי בכל צורה שהיא לתוכנו של המידע המוצג באתרים אלה כפי שאין באפשרותו לעמוד על טיבו, איכותו או מהימנותו של המידע באתרים אלה. כל שימוש במידע באתרים אלה יעשה על אחריותך. infoMoney אינו אחראי בכל צורה שהיא לכל פעולה, לרבות ייעוץ, התחייבות או הסכם של כל צד שלישי כאמור, וכל פנייה לצד שלישי הינה באחריותך הבלעדית. לצורך קבלת השירותים השונים שאתר infoMoney מציע, ביניהם נכללת, בין היתר העברת מידע כללי וראשוני לבנקים ו/או מוסדות פיננסים עימם קשור infoMoney, ואשר באפשרותם לענות על צרכי המשתמשים, ייתכן שתידרש למסור מידע אישי, כגון: שם, כתובת, דרכי התקשרות עמך, כתובת דואר אלקטרוני ופרטים שונים נוספים. שדות החובה יסומנו מפורשות. תשומת ליבך, על-פי חוק אין מוטלת עליך חובה למסור את המידע, אולם בלי למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים המוצעים באתר. נתוני מידע אלו יישמרו במאגר המידע של אתר infoMoney.

 

כמו כן, אתר infoMoney רשאי להעביר את המידע הנ"ל לגורמים רלוונטיים שונים, המפורטים בדפי האתר הרלוונטיים, על מנת שאלו יוכלו לפנות אליך בהצעה וכן לצרכים שיווקיים ואחרים לרבות אך לא רק באמצעות הדואר האלקטרוני ו/או הפקס ו/או מערכת חיוג אוטומטי ו/או הודעת מסר קצר, בהתאם לפרטים כפי שנמסרו באתר על ידיך. הזנת הנתונים על ידך במסגרת האתר ואישורם למשלוח מהווה אישורך למשלוח דברי פרסום גם לאור תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח–2008 (חוק "הספאם"). סעיף זה גם מהווה הודעה על פי סעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א - 1981 (להלן: "החוק") . כמו כן, הנך מסכים, כי כל עוד לא מסרת הודעה לאתר infoMoney, ישמשו הנתונים שמוזנים, לצרכי דיוור ישיר בכל דרך התקשרות שנמסרה על ידך, בהתאם להוראות סעיף 17 לחוק. אתר infoMoney מבצע משלוח דברי דואר מקצועיים (ניוזלטרים) לרבות משלוחים בעלי אופי מסחרי/פרסומי לנרשמים באתר בתשלום או שלא בתשלום. הזנת הנתונים על ידך במסגרת האתר מהווה אישורך גם למשלוח דברי פרסום כנ"ל [מקצועיים ו/או המסחריים ו/או אחרים] ע"י האתר למען/דואר האלקטרוני שפרטיו נמסרו כאמור לפי חוק "הספאם".

 

המשתמש מאשר שהסכמתו לתקנון זה מבטלת הודעות קודמות שלו, באם היו, בדבר אי רצונו לקבל הצעות ו/או מידע כאמור לעיל בסעיף זה ובאה במקומן. אישורך לעיל מהווה הסכמה. הנך מצהיר כי כל הנתונים שמסרת במסגרת השימוש באתר הינם אמיתיים, שלמים ותקפים. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לשימוש באתר ו/או למידע הנכלל בו תהיה לבתי המשפט במחוז תל-אביב. על השימוש באתר יחולו הוראות הדין החל במדינת ישראל בלבד.

 

קראתי את התנאים שלעיל, הבנתי אותם, אני מסכים/ה להם ומודע/ת לכך שאחריות האתר ו/או בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מהם ו/או מטעמם כפופה לתנאים שלעיל. קראתי את התנאים שלעיל, הבנתי אותם, אני מסכים/ה להם ומודע/ת לכך שאחריות האתר ו/או בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מהם ו/או מטעמם כפופה לתנאים שלעיל.
 

שתף

אולי יעניין אותך גם...

loader

בנקרייט עושה מאמצים לאסוף עבורך מידע מדויק ועדכני כדי לתת בידיך כלי עזר. עם זאת, אין בנקרייט יכולה להיות אחראית לנכונות המידע ולאפשרות השימוש בו. אין לראות באתר זה המלצה על דרך השקעה או פעולה. יש לבדוק את המידע המפורסם לפני כל החלטה.

תנאי שימוש