שתף

רווח נקי של 57.5 מיליון שקל לבנק הבינלאומי למשכנתאות ב-2005 גידול של 16.6% יחסית לרווח ב-2004

26.02.2006
התשואה להון – 9.4%. הרווח ברבעון הרביעי גדל ב-43.1% ל-15.6 מיליון שקל. רווחי החברה בת – בנק עצמאות גדלו ב-2005 ב- 35.2% ל-20 מיליון שקל. התשואה להון הגיעה ל-10%. הרווח ברבעון הרביעי זינק ב-82.8% ל-5.3 מיליון שקל. הבנקים למשכנתאות מקבוצת הבנק הבינלאומי: הבנק הבינלאומי למשכנתאות ובנק עצמאות, מפרסמים את התוצאות הכספיות לשנת 2005. הבנק הבינלאומי למשכנתאות: הרווח הנקי של הבנק הסתכם בשנת 2005 ב- 57.5 מיליון שקל לעומת 49.4 מיליון שקל בשנת 2004 גידול של 16.6%. התשואה נטו על ההון היתה בשנת 2005 9.4% לעומת 8.8% בשנת 2004. הגידול ברווח הנקי של הבנק בשנת 2005, בהשוואה לשנת 2004, נבע בעיקר מגידול ברווח מפעולות מימון ומקיטון בהפרשה למיסים, בקיזוז הגידול בהוצאות התפעוליות והאחרות. ברבעון הרביעי של השנה גדלו רווחי הבנק ב-43.1% יחסית לרבעון המקביל ב-2004, ל-15.6 מיליון שקלים. הרווח מפעילות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים הסתכם בשנת 2005 ב- 111.9 מיליון שקל לעומת 100.4 מיליון שקל בשנת 2004, גידול של 11.4%. ההפרשה לחובות מסופקים הסתכמה ב- 14.2 מיליון שקל בשנת 2005 לעומת 14.5 מיליון שקל בשנת 2004, קיטון של 2.2%. ההכנסות התפעוליות והאחרות הסתכמו בשנת 2005 ב- 50.6 מיליון שקל לעומת 51.5 מיליון שקל בשנת 2004, קיטון של 1.5%. ההוצאות התפעוליות והאחרות הסתכמו בשנת 2005 ב- 54.4 מיליון שקל לעומת 49.0 מיליון שקל בשנת 2004, גידול של 11.1%. הגידול נבע בעיקר מהעלויות התפעוליות הנגזרות מהגידול בביצועי האשראי, מעליה בהפרשות בגין תביעות נגד הבנק ומעליה בהוצאות השכר. בנק עצמאות החברה בת של הבנק הבינלאומי למשכנתאות, בנק עצמאות, מדווחת על גידול של 35.2% ברווח הנקי ל- 20.0 מיליון שקל לעומת 14.8 מיליון שקל בשנת 2004. הגידול ברווח הנקי של בנק עצמאות בשנת 2005, בהשוואה לשנת 2004, הושפע בעיקר מגידול ברווח מפעילות מימון ומקיטון בהפרשה לחובות מסופקים. התשואה נטו על ההון, היתה בשנת 2005 10.0% לעומת 8.0% בשנת 2004. ברבעון הרביעי של השנה זנקו רווחי הבנק ב-82.8% יחסית לרבעון המקביל ב-2004, ל-5.3מיליון שקלים. הרווח מפעילות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים הסתכם בשנת 2005 ב- 35.5 מיליון שקל לעומת 30.0 מיליון שקל בשנת 2004, גידול של 18.7%. ההפרשה לחובות מסופקים הסתכמה ב- 5.5 מיליון שקל בשנת 2005 לעומת 7.1 מיליון שקל בשנת 2004, קיטון של 22.2%. ההכנסות התפעוליות והאחרות הסתכמו בשנת 2005 ב- 23.7 מיליון שקל לעומת 24.5 מיליון שקל בשנת 2004, קיטון של 3.2%. ההוצאות התפעוליות והאחרות הסתכמו בשנת 2005 ב- 22.1 מיליון שקל לעומת 21.8 בשנת 2004. בשנת 2005 העמידו הבנקים למשכנתאות מקבוצת הבנק הבינלאומי אשראי לציבור בסכום כולל של 2,574 מיליון שקל לעומת 1,884 מיליון שקל בשנת 2004, גידול של 36.6%. נתוני ביצועים אלה מתייחסים, החל מחודש יולי 2005, לאשראי חדש שניתן בנטרול מיחזורים. סך כל המיחזורים בשנת 2005 הסתכמו לסך של 755 מיליון שקל (מזה 503 מיליון שקל במחצית הראשונה של השנה) לעומת 279 מיליון שקל בשנת 2004, גידול של 170.6%. הגידול במיחזורי המשכנתאות הוא פועל יוצא של ירידת שיעורי הריבית על המשכנתאות וביטול מס בולים המקטין את עלויות המעבר להלוואות חדשות. במהלך שנת 2005 בוצעו הצעות רכש צופות מיזוג, במסגרתן נרכשו אחזקות הציבור בבנקים למשכנתאות של הקבוצה, לפיכך הם הפכו לחברות פרטיות ונמחקו מהמסחר בבורסה לני``ע בתל-אביב. למיטב ידיעת הבנקים למשכנתאות בקבוצת הבינלאומי, בכוונת הבנק הבינלאומי לפעול למיזוגם בחברה האם, מיזוג שמטרותיו העיקריות הן הגדלת יעילות הקבוצה ושיפור השרות ללקוחות; אם כי טרם התקבלה החלטה מחייבת בעניין זה. הבנק הבינלאומי למשכנתאות מנוהל על ידי יגאל פלדבוי. בנק עצמאות מנוהל על ידי גבי טייטל.
שתף

אולי יעניין אותך גם...

loader

בנקרייט עושה מאמצים לאסוף עבורך מידע מדויק ועדכני כדי לתת בידיך כלי עזר. עם זאת, אין בנקרייט יכולה להיות אחראית לנכונות המידע ולאפשרות השימוש בו. אין לראות באתר זה המלצה על דרך השקעה או פעולה. יש לבדוק את המידע המפורסם לפני כל החלטה.

תנאי שימוש