שתף

מזרחי טפחות: הרווח הנקי במחצית הראשונה של השנה: 247 מיליוני שקלים חדשים

15.08.2006
הרווח הנקי של הקבוצה במחצית הראשונה של שנת 2005 הגיע ל-247 מיליוני שקלים חדשים לעומת 237 מיליוני שקלים חדשים בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-4%. רווח זה מבטא תשואה על ההון העצמי של 12.3%, לעומת 12.6% בתקופה המקבילה אשתקד ו-10.0% בכל שנת 2004 (התשואה על ההון במחצית הראשונה של 2005 קטנה למרות הגידול ברווח הנקי, מכיוון שההון העצמי לתחילת שנת 2005 גדל ביחס לתחילת שנת 2004, ב-258 מיליוני שקלים חדשים). מעוניין/ת לקבל הצעה לפתיחת חשבון הבנק? העברת חשבון בנק ברביע השני הגיע הרווח הנקי של הקבוצה ל-147 מיליוני שקלים חדשים לעומת 146 מיליוני שקלים חדשים ברביע המקביל אשתקד, גידול של כ-1% המהווה תשואה להון של 15.0%. ללא הפרשה חריגה לפנסיה ולפיצויי פרישה מוקדמת ברביע השני של שנת 2005 בסך 29 מיליוני שקלים חדשים, כמפורט להלן, היה הרווח הנקי במחצית הראשונה של 2005 מגיע ל-263 מיליוני שקלים חדשים, המהווים תשואות של 13.1% על ההון העצמי. ברביע השני של 2005 היה הרווח הנקי מגיע ל-163 מיליוני שקלים חדשים. להלן הגורמים המרכזיים שתרמו לעליה ברווחי הקבוצה במחצית הראשונה של שנת 2005 בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד: א. גידול של 37 מיליוני שקלים חדשים, כ-4.2%, ברווח מפעולות מימון. הגידול נגרם בעיקר מגידול בפעילות השוטפת, מהשפעת עליית שערי מטבע חוץ על עודף השימושים הצמודים למטבע חוץ או הנקובים במטבע חוץ, מגידול ברווחים ממימוש אגרות חוב ומהכללת הרווח מפעולות מימון של בנק אדנים בדוח רווח והפסד המאוחד, בניגוד לתקופה המקבילה אשתקד. ב. קיטון של 41 מיליוני שקלים חדשים, כ-24.4%, בהפרשה לחובות מסופקים, בעיקר כתוצאה מירידה בהפרשה הספציפית בגין לקוחות בודדים. ג. גידול של 29 מיליוני שקלים חדשים, כ-5.6%, בהכנסות התפעוליות. העליה נובעת ברובה מגידול בהכנסות מדמי ניהול מקרנות נאמנות, מגידול בעמלות מפעילות בניירות ערך ומהכללת ההכנסות התפעוליות של בנק אדנים בדוח רווח והפסד המאוחד, בניגוד לתקופה המקבילה אשתקד. הגורם המרכזי שהשפעתו מיתנה את העליה ברווחי הקבוצה הוא הגידול בהוצאות תפעוליות ואחרות בסך 109 מיליוני שקלים חדשים, כ-14.0%. גידול של 29 מיליוני שקלים חדשים נובע מגידול חריג בהפרשה לפנסיה ולפיצויים בגין פרישת עובדי טפחות לשעבר. ללא גידול חריג זה, מסתכם הגידול בהוצאות התפעוליות והאחרות ב-80 מיליוני שקלים חדשים, כ-10.3%. גידול זה נובע מעליה בהוצאות משכורת ונלוות כתוצאה מעדכוני שכר אוטומטיים, ומהרחבת הגדרת ``שכר`` בחוק מס ערך מוסף במסגרת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה), התשס``ה-2004, אשר הביאה להגדלת חבות הבנק במס שכר. כמו כן, הושפע הגידול בהוצאות אלה מעליה בהוצאות הפחת ובהוצאות האחזקה, מגידול בהוצאות הפרסום והשיווק ומהכללת ההוצאות התפעוליות של בנק אדנים בדוח רווח והפסד המאוחד, בניגוד לתקופה המקבילה אשתקד. הרווח בקבוצה מפעולות רגילות לפני הפרשה למיסים הסתכם במחצית הראשונה של השנה ב-440 מיליוני שקלים חדשים, לעומת 442 מיליוני שקלים חדשים בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של כ-0.5%. ברביע השני של השנה הסתכם הרווח מפעולות רגילות לפני הפרשה למיסים ב-242 מיליוני שקלים חדשים לעומת 265 מיליוני שקלים חדשים בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של 8.7%. ללא השפעת ההפרשה לפנסיה ולפיצויים, היה הרווח בקבוצה מפעולות רגילות לפני הפרשה למיסים במחצית הראשונה וברביע השני של השנה גדל ב-6.1% וב-2.3%, בהתאמה, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. ההפרשה למיסים על הרווח מפעולות רגילות הסתכמה במחצית הראשונה של השנה ב-191 מיליוני שקלים חדשים, לעומת 194 מיליוני שקלים חדשים בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של 1.5%. ברביע השני של השנה הסתכמה ההפרשה למיסים על הרווח מפעולות רגילות ב-97 מיליוני שקלים חדשים, לעומת 111 מיליוני שקלים חדשים בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של 12.6%. הרווח בקבוצה מפעולות רגילות לאחר הפרשה למיסים הגיע במחצית הראשונה של השנה ל-249 מיליוני שקלים חדשים לעומת 248 מיליוני שקלים חדשים בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-0.4%. ברביע השני של השנה הסתכם הרווח בקבוצה מפעולות רגילות לאחר הפרשה למיסים ב-145 מיליוני שקלים חדשים, לעומת 154 מיליוני שקלים חדשים בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של 5.8%.
שתף

אולי יעניין אותך גם...

loader

בנקרייט עושה מאמצים לאסוף עבורך מידע מדויק ועדכני כדי לתת בידיך כלי עזר. עם זאת, אין בנקרייט יכולה להיות אחראית לנכונות המידע ולאפשרות השימוש בו. אין לראות באתר זה המלצה על דרך השקעה או פעולה. יש לבדוק את המידע המפורסם לפני כל החלטה.

תנאי שימוש