שתף

לאומי מציג גידול של 110.6% ברווח הנקי ברביע הראשון של 2006: 1,112 מיליון ש``ח, לעומת 528 מיליון ש``ח בתקופה המקבילה אשתקד

31.05.2006
קבוצת לאומי פרסמה היום את הדו``חות הכספיים לרביע הראשון של שנת 2006. מהדו``חות עולה כי הרווח הנקי של הקבוצה במהלך החודשים ינואר-מרס 2006, הסתכם ב-1,112 מיליון ש``ח, המבטא גידול של 110.6% ביחס לתקופה המקבילה של 2005, בה הסתכם הרווח הנקי של הקבוצה ב-528 מיליון ש``ח. תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי, הגיעה ברביע הראשון של שנת 2006 לשיעור של 30.8%, לעומת 14.9% בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי לרביע הראשון כולל רווחים בסך של 711 מיליון ש``ח, בגין מכירת החזקות לאומי בחברת אפריקה ישראל להשקעות בע``מ, ו-10% ממניות לאומי במגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע``מ. העלייה ברווח הנקי ברביע הראשון מוסברת בעיקר ע``י הגורמים הבאים: גידול ברווח מפעולות בלתי רגילות כתוצאה ממכירת חלק מההחזקות הריאליות בגינן נרשם רווח בסך 711 מיליון ש``ח, מתוכם רווח של 476 מיליון ש``ח בגין מכירת החזקות לאומי באפריקה ישראל אחזקות בע``מ ורווח של 235 מיליון ש``ח בגין מכירת 10% ממניות מגדל אחזקות ופיננסים בע``מ. ירידה בהפרשה לחובות מסופקים בשיעור של כ-55%, מ-445 מיליון ש``ח ברביע הראשון של 2005 לרמה של 201 מיליון ש``ח ברביע הראשון של 2006. גידול בהכנסות התפעוליות בסך של 53 מיליון ש``ח, בעיקר כתוצאה מגידול בהכנסות מפעילות לקוחות בשוק ההון, שירותי מערך התשלומים, טיפול באשראי וכרטיסי אשראי. גידול ברווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים בסך של 53 מיליון ש``ח. לעומת זאת הגורמים שלהלן קיזזו חלקית את הגידול ברווח הנקי: גידול בהוצאות התפעוליות בסך של 401 מיליון ש``ח, כתוצאה מגידול בהוצאות השכר, האופציות לעובדים והוצאות אחרות, לרבות אחזקת בניינים וציוד, פחת וכד`. הגידול בהוצאות התפעוליות כולל הוצאות מיוחדות בסך 248 מליון ש``ח מזה : כ-136 מיליון ש``ח הנובעים מאימוץ לוחות התמותה החדשים שפורסמו ע``י המפקח על הביטוח ; כ-40 מיליון ש``ח כתוצאה מרישום ההוצאה בגין הנפקת האופציות לעובדים ; כ-72 מיליון ש``ח בשל גידול בהפרשה לפיצויים ופנסיה. ירידה של כ-63 מיליון ש``ח בהכנסות מההשקעות הריאליות. התפתחות סעיפי המאזן: המאזן של קבוצת לאומי הסתכם ב-31 במרס 2006 ב–273.0 מיליארד ש``ח, בהשוואה ל-256.9 מיליארד ש``ח ב-31 במרס 2005, ול-272.8 מיליארד ש``ח ב-31 בדצמבר 2005. האשראי לציבור הסתכם ב-31 במרס 2006 ב- 177.6 מיליארד ש``ח, בהשוואה ל-168.9 מיליארד ש``ח ב-31 במרס 2005, ול-177.3 מיליארד ש``ח ב-31 בדצמבר 2005. פיקדונות הציבור הסתכמו, ב-31 במרס 2006 ב-221.8 מיליארד ש``ח, בהשוואה ל-210.1 מיליארד ש``ח ב-31 במרס 2005 ול- 221.8 מיליארד ש``ח ב-31 בדצמבר 2005. ההון העצמי של הקבוצה הסתכם ב-31 במרס 2006, ב- 17.3 מיליארד ש``ח, לעומת 15.5 מיליארד ש``ח ב-31 במרס 2005, ול-16.0 מיליארד ש``ח ב-31 בדצמבר 2005. תרומת מגזרי הפעילות העיקריים לרווחי הקבוצה: המגזרים העסקיים הניבו בתקופה הנסקרת רווח מצטבר של כ-231 מיליון ש``ח שהם כ-20.8% מסך הרווח הנקי של הקבוצה. מתוכם מגזר הבנקאות העסקית הניב לקבוצת לאומי רווח נקי של כ-169 מיליון ש``ח, שהם כ-15.2% מסך הרווח הנקי של הקבוצה, ומגזר בנייה ונדל``ן הניב לקבוצת לאומי רווח נקי של כ-62 מיליון ש``ח, שהם כ-5.6% מסך הרווח הנקי של הקבוצה. מגזר הבנקאות המסחרית הניב לקבוצת לאומי רווח נקי של כ-113 מיליון ש``ח, שהם כ-10.1% מסך הרווח הנקי של הקבוצה. מגזר משקי הבית הניב לקבוצת לאומי רווח נקי של כ-88 מיליון ש``ח, שהם כ-7.9% מסך הרווח הנקי של הקבוצה. מגזר העסקים הקטנים הניב לקבוצת לאומי רווח נקי של כ-52 מיליון ש``ח, שהם כ-4.7% מסך הרווח הנקי של הקבוצה. מגזר הבנקאות הפרטית הניב לקבוצת לאומי רווח נקי של כ-4 מיליון ש``ח, שהם כ-0.4% מסך הרווח הנקי של הקבוצה. מניהול פיננסי ואחרים (כולל רווחים בלתי רגילים) הניבה קבוצת לאומי רווח נקי של כ-624 מיליון ש``ח, שהם כ-56.1% מסך הרווח הנקי של הקבוצה.
שתף

אולי יעניין אותך גם...

loader

בנקרייט עושה מאמצים לאסוף עבורך מידע מדויק ועדכני כדי לתת בידיך כלי עזר. עם זאת, אין בנקרייט יכולה להיות אחראית לנכונות המידע ולאפשרות השימוש בו. אין לראות באתר זה המלצה על דרך השקעה או פעולה. יש לבדוק את המידע המפורסם לפני כל החלטה.

תנאי שימוש