שתף

לאומי למשכנתאות - דוחות כספיים ליום 31 במרץ 2005

21.04.2005
הדירקטוריון של בנק לאומי למשכנתאות פרסם את הדוחות הכספיים לשלושת החודשים הראשונים של שנת 2005. החל מ-1.1.04 הופסקה ההתאמה למדד לצורך הדוחות הכספיים. הנתונים המוצגים בהודעה לעיתונות (כולל מספרי ההשוואה) הינם לפי הכללים שלעיל. הרווח הנקי בתקופה הנסקרת (ינואר-מרץ 2005) הסתכם ב-30 מיליון ש``ח לעומת רווח של 26 מיליון ש``ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 15.2%. התשואה נטו על ההון העצמי המתבטאת ביחס שבין הרווח הנקי לבין ההון מתחילת השנה, הינה בחישוב שנתי 7.3% לעומת 6.6% בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים בתקופה זו הסתכם ב-91 מיליון ש``ח לעומת 93 מיליון ש``ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של 2.5% וזאת בהשוואה לגידול בתיק האשראי בשעור של 0.6%. ההפרשה לחובות מסופקים הסתכמה בתקופה זו ב-21 מיליון ש``ח לעומת 37 מיליון ש``ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של 44.8%. ההשלכה של ההאטה הכלכלית במשק בשנים האחרונות עדיין נותנת אותותיה בסכום ההפרשה לחובות מסופקים ובשיעור ההפרשה מתוך האשראי. הנהלת הבנק ממשיכה לנקוט אמצעים נמרצים להגברת הגביה של חובות הנמצאים בפיגור. הרווח מפעולות מימון לאחר הפרשה לחובות מסופקים בתקופה זו הסתכם ב-70 מיליון ש``ח לעומת 56 מיליון ש``ח בתקופה המקבילה אשתקד גידול של 25.6%. ההכנסות התפעוליות והאחרות בתקופה זו הסתכמו ב-33 מיליון ש``ח לעומת 38 מיליון ש``ח בתקופה המקבילה אשתקד ירידה של 13.7%. עיקר הירידה נובע מהקיטון בהכנסות מביטוח חיים בסך כ-3 מיליון ש``ח. ההוצאות התפעוליות והאחרות בתקופה זו הסתכמו ב-48 מיליון ש``ח לעומת 43 מיליון ש``ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 11.5%, בעיקר עקב הגידול בהוצאות השכר בסך כ-3 יליון ש``ח. הרווח מפעולות רגילות לפני מיסים הסתכם בתקופה הנסקרת בסך 55 מיליון ש``ח לעומת 51 מיליון ש``ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 8.1%. יחס הלימות ההון, שהינו היחס בין ההון לרכיבי הסיכון כמוגדר ע``י בנק ישראל, הגיע ביום 31.3.05 לשעור של 9.74% לעומת 9.67% בסוף 2004. יחס ההון המזערי הנדרש הינו 9.0%. הרווח למניה (ל-1 ש``ח ערך נקוב) בתקופה זו הינו 31.43 ש``ח לעומת 27.29 ש``ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 15.2%. בתקופה הנסקרת (ינואר - מרץ 2005) נתן הבנק הלוואות חדשות בסך 1,654 מיליון ש``ח, לעומת סך של 1,749 מיליון ש``ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של 5.4%. ביצועי ההלוואות ע``י הבנק כדלעיל כוללים הלוואות עומדות ומענקים מותנים שניתנו לזכאים בסך 4 מיליון ש``ח, לעומת סך 11 מיליון ש``ח בתקופה המקבילה אשתקד, אשר בהתאם להוראות המפקח על הבנקים אינם כלולים ביתרות האשראי לציבור שבמאזן. כמו-כן ביצועי הלוואות אלה כוללים אשראי שניתן מפקדונות מיועדים, שפרעונם מותנה במידת הגביה בסך 116 מיליון ש``ח בתקופה הנסקרת, לעומת 216 מיליון ש``ח בתקופה המקבילה אשתקד, אשר בהתאם להוראת המפקח על הבנקים אינם כלולים ביתרות האשראי לציבור שבמאזן. ביצועי הבנק שלעיל כוללים בתקופה הנסקרת הלוואות שנפרעו ובמקומן הועמדו הלוואות חדשות בסך 548 מיליוני ש``ח לעומת 238 מיליוני ש``ח בתקופה המקבילה אשתקד. האשראי לציבור, המייצג את הפעילות העיקרית של הבנק, הסתכם ביום 31.3.05 ב-31,621 מיליון ש``ח לעומת 31,758 מיליון ש``ח בסוף 2004, קיטון של 0.4%. המאזן של הבנק ליום 31.3.05 הסתכם ב-33,503 מיליון ש``ח לעומת 32,135 מיליון ש``ח בסוף 2004, גידול של 4.3%. ב-1 בינואר 2004 רכש הבנק 100% ממניות סוכנות הביטוח מעלות סוכנות לביטוח בע``מ והחל מתאריך זה החלה הסוכנות לעסוק בתיווך בין לווי הבנק המעונינים בכך לבין מגדל חברה לביטוח בע``מ בקשר לרכישת פוליסות ביטוח חיים אישיות אגב הלוואות שהלווים נוטלים מהבנק, וזאת על בסיס הסכם שנחתם בענין זה בין הסוכנות לבין מגדל. בתחילת שנת 2005 החלה הסוכנות לעסוק גם בתיווך לענין ביטוחי מקרקעין המשמשים כבטוחה לבנק עבור לווים המעונינים בכך. בנק לאומי למשכנתאות הוא ותיק הבנקים למשכנתאות בארץ, והינו חברה-בת בהחזקה מלאה של בנק לאומי לישראל בע``מ.
שתף

אולי יעניין אותך גם...

loader

בנקרייט עושה מאמצים לאסוף עבורך מידע מדויק ועדכני כדי לתת בידיך כלי עזר. עם זאת, אין בנקרייט יכולה להיות אחראית לנכונות המידע ולאפשרות השימוש בו. אין לראות באתר זה המלצה על דרך השקעה או פעולה. יש לבדוק את המידע המפורסם לפני כל החלטה.

תנאי שימוש