שתף

לאומי למשכנתאות ירשום בדו``חות הכספיים ליום 31.3.06 הוצאה חד פעמית בסך 63 מיליון ש``ח כתוצאה משינוי באופן חישוב ההפרשות עפ``י חוזר בנק ישראל

25.04.2006
הבנק מעריך כי בשל כך ירשום בדו``חותיו הכספיים ליום 31.3.06 הפסד בסכום משוער של כ-11 מיליון שקל . בהמשך לדיווח שמסר בנק לאומי למשכנתאות במסגרת הדו``חות הכספיים לשנת 2005, הודיע הערב הבנק כי בעקבות השינוי באופן חישוב ההפרשות על פי ההוראות החדשות שנקבעו בחוזר מיוחד של בנק ישראל מיום 1 בינואר 2006, ירשום הבנק בדו``חות הכספיים ליום 31.3.2006 הוצאה חד פעמית בסך של כ-63 מליון שקל בגין תוספת הפרשה. ההוצאה האמורה נובעת בעיקר מהקטנת הפרשות שבוצעה בעבר בגין נכסים שמומשו ותמורתם התקבלה לאחר תאריך הדו``חות, סילוק הלוואות בפיגור לאחר תאריך הדו``חות, נכסים שמימושם היה צפוי בטווח הקרוב וכן תקבולים שהיו צפויים בגין שיפוי ביטוחי, הקטנה זו לא תתאפשר לפי הוראות החוזר. ביום 1 בינואר 2006 פרסם בנק ישראל חוזר העוסק באופן חישוב ההפרשה לחובות מסופקים לגבי אשראי לדיור. בחוזר זה נקבע, בין השאר, כי בנק שבחר לחשב הפרשות בגין הלוואות לפי שיטת עומק הפיגור, גם אם לא היה מחויב לעשות כן לפי הוראות בנק ישראל, אינו רשאי להקטין את ההפרשות באמצעות החלטה על ביצוע הפרשות ספציפיות. תחולת החוזר החדש הינה החל מהדוחות הכספיים ליום 31.3.06. בנוסף בכל הנוגע לסילוק חוב הפיגור לאחר תאריך המאזן נקבע כי אין להקטין הפרשה, גם אם נתקבל מזומן בגין הפיגור לאחר תאריך המאזן, כולל מזומן בגין מימוש דירה שנעשה לפני תאריך המאזן. הבנק נהג להפריש לפי שיטת עומק פיגור גם בהלוואות בהן לא היה מחויב לעשות כן. בקשת הבנק מבנק ישראל לפריסת תוספת ההפרשה כתוצאה מאופן החישוב החדש על פי הוראות החוזר, לא התקבלה, דבר שיש לו השפעה מהותית על תוצאותיו הכספיות של הבנק לרבעון הראשון לשנת 2006. הבנק מעריך, על פי בדיקה שערך, כי בדוחותיו הכספיים ליום 31.3.06 ירשם הפסד בסכום משוער של כ-11 מליון שקל .
שתף

אולי יעניין אותך גם...

loader

בנקרייט עושה מאמצים לאסוף עבורך מידע מדויק ועדכני כדי לתת בידיך כלי עזר. עם זאת, אין בנקרייט יכולה להיות אחראית לנכונות המידע ולאפשרות השימוש בו. אין לראות באתר זה המלצה על דרך השקעה או פעולה. יש לבדוק את המידע המפורסם לפני כל החלטה.

תנאי שימוש