שתף

כל מה שרציתם לדעת על היטל השבחה ולא העזתם לשאול

18.12.2011
היטל השבחה הוא מס המוטל על בעלים ומקרקעין בעקבות אישור תוכניות מסוימות, אישור שימוש חורג ואישור הקלה. היטל ההשבחה משולם במועד מימוש הזכויות על הנכס, כלומר – קבלת היתר לבניה או לשימוש על פי דין, התחלת השימוש במקרקעין, וכמובן – העברת זכויות במקרקעין כולל העברת חכירה לדורות. ראשיתו של היטל השבחה בפקודת בניין ערים 1921 ובפקודת ערים 1936, שקבעו מס שמטרתו להחזיר את הוצאות התוכנית, באמצעות גביית מס על מקרקעין שערכם עלה בעקבות התוכנית עצמה. בשנת 1981 שונה מס ההשבחה להיטל השבחה, המוגדר כהיטל על הכנת תוכניות וביצוען. מס זה כולל את הוצאות הפיתוח, הפקעת אתרים לשימור, רכישה לצורכי ציבור וכיו"ב. האחריות לגביית היטל השבחה הן הוועדות המקומיות לתכנון לבניה. לעיתים מדובר בוועדה מקומית לעיר בה ממוקם הנכס, ולעיתים מדובר על ועדה המאגדת מספר ערים וישובים קרובים. פירוט שלושת המקרים בהם נדרש לשלם היטל השבחה 1. עליית שווי מקרקעין כתוצאה מאישור הקלה, זאת כאשר מאשרת הוועדה המקומית בניית תוספת לנכס בהליך של הקלה. היטל ההשבחה במקרה זה נגזר מתוספת השטח שניתנה בהקלה. 2. עליית ערך מקרקעין כתוצאה מאישור תב"ע, המשנה את ייעודה של קרקע או את המבנה שניתן לבנות עליו. היטל ההשבחה במקרה זה מחושב כפער בין שווי הקרקע שלפני הבניה ולאחריה. 3. עליית שווי מקרקעין כתוצאה מאישור שימוש חורג, כלומר – שימוש שלא היה מותר קודם לכן, לדוגמא – בעת הסבת מבנה לגן ילדים, הוספת מרפאה לבית, שימוש במבנה משרדים למגורים ועוד. כיצד מחושב היטל השבחה ומתי משולם? חישוב היטל ההשבחה נובע מההפרש בין שווי המצב הקודם של הקרקע ושווי המצב החדש. גובה ההיטל עומד על כחצי מהפרש זה. החישוב מתבצע בהתאמה לשווי הקרקע על ידי שמאי, שהוא בעל המקצוע שנבחר על ידי המחוקק לערוך את תחשיבי ההיטל, זאת בזכות הראיה המקצועית הרחבה הכוללת שיקולי תכנון, הנדסה, כלכלה ומשפט. לעיתים קרובות, ישנה מחלוקת בין קביעת הרשויות ובין שמאי המקרקעין עד כדי סטייה של ממש בהערכת הקרקע המחודשת. תשלום היטל השבחה תלוי במועד המימוש של הנכס ואינו תלוי באירוע המס עצמו (זאת בניגוד למיסים אחרים, דוגמת מס ערך מוסף או מס רכישה). המועד לתשלום היטל השבחה אינו קצוב בזמן, ויתכן מצב ובו לאחר זמן רב, תבוטל הדרישה לתשלום ההיטל. עם זאת, מועד התשלום מוגדר בדרך כלל כמועד מימוש הזכויות בנכס. החוק קובע, כי התנאי לתשלום היטל השבחה הוא, כי לא ניתן היה לתת את היתר הבניה או את ההיתר לשימוש במקרקעין אלמלא אישור התוכנית, בגינה נוצר אירוע המס. כאשר מימוש הזכויות מתבטא בצורת העברת חכירה לדורות, הרי שמועד תשלום היטל ההשבחה נקבע על פי מועד ביצוע הרישום בפנקסי המקרקעין. להלן המקרים בגינם ניתן להפחית את היטל ההשבחה מעוניינים להפחית את היטל ההשבחה ? להלן המקרים בגינם תוכלו לעשות כן : 1. היטל ההשבחה בטל כאשר תוכנית שאושרה לא יצאה לפועל (לדוגמא, בשל עלויות גבוהות למימוש התוכנית). במידה והתוכנית יצאה לפועל באופן חלקי, גם היטל ההשבחה יהיה חלקי וביחס לחלק התוכנית שמומש. 2. כאשר לא ניתן לממש את תוכנית הבניה ויש לדחות את עליית ערך הקרקע לתום החיים הכלכליים של המבנה, יבוטל גם היטל ההשבחה. 3. כאשר הנכס מצוי על אדמת מינהל, ניתן לקבל חלק מהיטל ההשבחה ששולם בזכות חוזה שנחתם בין בעל הנכס והמינהל, זאת בתנאי שלא נעשה היוון. 4. תשלום היטל השבחה פטור במקרים בהם השבחת הנכס מבוצעת כחלק מפרויקט שיקום שכונות, כאשר הישוב בו מצוי הנכס מופיע ברשימת הפטורים מהיטל השבחה או כאשר ההשבחה אינה מבוצעת לשם רווח כלכלי. ערעור על היטל השבחה בעל הנכס שקיבל היטל השבחה לתשלום יכול לפנות אל הוועדה המקומית בבקשה לתקן את השומה. כך יכול בעל הנכס לטעון לטעות בגין השווי האמיתי של הנכס, הנתונים הפיזיים של המקרקעין, טעות אודות התוכנית שחלה על הנכס או טעות אודות זכויותיו של הנישום בנכס (לדוגמא, כאשר הוועדה המקומית הניחה שהנישום הוא בעל הנכס, אולם הוא רק בעל זכות חכירה). לאחר הגשת הערעור, תשלח הוועדה המקומית שמאי מטעמה על מנת לבחון את הדברים, או אז יערוך שומה מתוקנת. במידה והוועדה לא קיבלה את טענות הנישום, הרי שיכול לפנות אל שמאי מכריע (המפרסם את החלטתו באתר משרד המשפטים) או יכול לפנות אל וועדת הערר לפיצויים על מנת לחלוק על החיוב. על וועדת הערר ניתן לערער בפני בית המשפט לעניינים מנהליים.
שתף

אולי יעניין אותך גם...

loader

בנקרייט עושה מאמצים לאסוף עבורך מידע מדויק ועדכני כדי לתת בידיך כלי עזר. עם זאת, אין בנקרייט יכולה להיות אחראית לנכונות המידע ולאפשרות השימוש בו. אין לראות באתר זה המלצה על דרך השקעה או פעולה. יש לבדוק את המידע המפורסם לפני כל החלטה.

תנאי שימוש