שתף

הרווח הנקי של הבנק הבינלאומי למשכנתאות הסתכם ב-9.2 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2005

15.05.2005
הרווח הנקי של הבנק הבינלאומי למשכנתאות הסתכם ב 9.2 מיליון שקל בשלושת החודשים הראשונים של שנת 2005 לעומת 9.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. רווח זה משקף תשואה נטו על ההון, בחישוב על בסיס שנתי, בשיעור של 6.2% בשלושת החודשים הראשונים של שנת 2005 לעומת 6.8% בתקופה המקבילה אשתקד ו- 8.8% בשנת 2004 כולה. הבנק הבינלאומי שמנוהל על ידי יגאל פלדבוי פועל באמצעות 38 דלפקים הפרוסים בכל רחבי הארץ וממוקמים בסניפי הבנק הבינלאומי הראשון (החברה האם) ובנק פועלי אגודת ישראל (חברה אחות). בנק עצמאות (חברה בת) פועל באמצעות סניפים ויועצי משכנתאות הפועלים על פי אישור מיוחד של בנק ישראל. בשלושת החודשים הראשונים של שנת 2005 העמידו הבנק וחברת הבת שלו, אשראי לציבור בסכום כולל של 667.4 מיליון שקל לעומת 439.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 51.9%. האשראי החופשי הכלול בסכום זה הסתכם ב- 632.0 מיליון שקל לעומת 388.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 62.6%. סך כל האשראי המוכוון שהעמידו הבנק וחברת הבת שלו הסתכם ב- 35.4 מיליון שקל לעומת 50.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של 30.0%. ברבעון הראשון בשנת 2005 חל גידול של 72.4% בהיקף הפרעונות המוקדמים של הבנק בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד והם הסתכמו בסך של 403.5 מיליון שקל, הגידול בביצועי משכנתאות ובהיקף הפרעונות המוקדמים כולל מיחזור משכנתאות כפועל יוצא מירידת שיעורי הריבית על המשכנתאות. תופעת המיחזור גברה ברבעון הראשון של שנת 2005 לנוכח ביטול מס בולים המקטין את עלויות המעבר. הרווח הנקי למניה בת- 1 שקל ערך נקוב בשלושת החודשים הראשונים של שנת 2005 הינו 16.30 שקל לעומת 16.37 שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח מפעילות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים הסתכם ב- 24.2 מיליון שקל בשלושת החודשים הראשונים של שנת 2005 לעומת 22.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 7.5%. הגידול ברווח מפעילות מימון נבע בעיקר מהעלייה בתיק האשראי במגזר הצמוד למטבע החוץ והמגזר השקלי הבלתי צמוד וכן מעמלות מסילוק מוקדם של הלוואות. ההפרשה לחובות מסופקים הסתכמה ב- 4.4 מיליון שקל בשלושת החודשים הראשונים של שנת 2005 לעומת 3.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 28.3%. הגידול בהפרשה לחובות מסופקים נובע בעיקר מהגדלת הפרשות לפי עומק הפיגור והפרשות ספציפיות לדיור אחר. שיעור ההפרשה לחובות מסופקים ביחס ליתרת האשראי לציבור שבאחריות הבנק הינו, בחישוב שנתי, 0.21% בשלושת החודשים הראשונים של שנת 2005 לעומת 0.18% בתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות התפעוליות והאחרות הסתכמו ב-12.4 מיליון שקל בשלושת החודשים הראשונים של שנת 2005 לעומת 12.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של 3.0%. ההוצאות התפעוליות והאחרות הסתכמו ב- 13.7 מיליון שקל בשלושת החודשים הראשונים של שנת 2005 לעומת 13.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 2.3%. התפתחויות עיקריות בסעיפי המאזן סך כל המאזן ליום 31 במרס 2005 הסתכם ב- 8,325.4 מיליון שקל לעומת 7,901.4 מיליון שקל ב- 31 במרס 2004 ולעומת 8,216.1 מיליון שקל ב-31 בדצמבר 2004, גידול של 5.4% וגידול של 1.3% בהתאמה. האשראי לציבור הסתכם ב- 31 במרס 2005 ב- 8,303.8 מיליון שקל לעומת 7,866.7 מיליון שקל ב- 31 במרס 2004 ולעומת 8,194.7 מיליון שקל ב-31 בדצמבר 2004, גידול של 5.6% וגידול של 1.3% בהתאמה. פקדונות הציבור הסתכמו ב- 31 במרס 2005 ב- 818.6 מיליון שקל לעומת 987.1 מיליון שקל ב- 31 במרס 2004 ולעומת 855.8 מיליון שקל ב-31 בדצמבר 2004, קיטון של 17.1% ו-4.3% בהתאמה. הקיטון נבע מפרעונות שוטפים. פקדונות מבנקים הסתכמו ב- 31 במרס 2005 ב- 6,623.4 מיליון שקל לעומת 6,066.2 מיליון שקל ב- 31 במרס 2004 ולעומת 6,495.1 מיליון שקל ב-31 בדצמבר 2004, גידול של 9.2% ו-2.0% בהתאמה. ההון העצמי של הבנק הסתכם ב- 31 במרס 2005 ב- 621.9 מיליון שקל לעומת 612.7 מיליון שקל ב- 31 בדצמבר 2004, גידול של 1.5%. יחס ההון לרכיבי הסיכון ליום 31 במרס 2005 עמד על 11.2% לעומת 11.1% בסוף שנת 2004. בהתאם להוראות המפקח על הבנקים יחס ההון המזערי הנדרש הוא 9.0%.
שתף

אולי יעניין אותך גם...

loader

בנקרייט עושה מאמצים לאסוף עבורך מידע מדויק ועדכני כדי לתת בידיך כלי עזר. עם זאת, אין בנקרייט יכולה להיות אחראית לנכונות המידע ולאפשרות השימוש בו. אין לראות באתר זה המלצה על דרך השקעה או פעולה. יש לבדוק את המידע המפורסם לפני כל החלטה.

תנאי שימוש