שתף

היום מעבר בין בנקים רלוונטי יותר מתמיד

מאחר וישנם שני בנקים גדולים ועוד כמה בנקים קטנים לא היתה תחרות של ממש בין הבנקים. לבנקים הגדולים לא היה תמריץ משמעותי לחזר אחר לקוחותיו, כדי שלא יעזבו ולבנקים הקטנים יש אמצעים מוגבלים לחזר אחר לקוחות חדשים

10.08.2008

הרפורמה בעמלות הבנקים טומנת בחובה הרבה שיעורים בכלכלה ואחד מהם הוא שיעור על כוחה של תחרות.

מטרתה של הרפורמה בעמלות היתה להגביר את התחרותיות בין הבנקים.

מאחר וישנם שני בנקים גדולים ועוד כמה בנקים קטנים לא היתה תחרות של ממש בין הבנקים. לבנקים הגדולים לא היה תמריץ משמעותי לחזר אחר לקוחותיו, כדי שלא יעזבו ולבנקים הקטנים יש אמצעים מוגבלים לחזר אחר לקוחות חדשים.

צמצום משמעותי של מספר העמלות ומתן שם אחיד לשירותים הבנקאיים הניתנים ע"י הבנקים השונים יצרו פלטפורמה נוחה להשוואה בין הבנקים ואשר מגדילה את פוטנציאל הניידות ביניהם, כלומר: מעבר בין בנקים.

את יתרונות הניוד לתחרות ראינו הן במהפכת ניוד המספרים בשוק הסלולר והן בניוד בין קופות הגמל.

אולם הדבר שהופך את מהפכות הניוד למיניהן לאפקטיביות באמת הנו מודעות הצרכנים ואכן לפני מספר ימים השיק בנק ישראל קמפיין פרסומי בטלוויזיה, ברדיו ובאינטרנט, שמטרתו לעודד את הציבור לצרכנות נבונה יותר של שירותים בנקאיים.

מה נדרש לעשות כדי להצביע ברגליים בעידן שלאחר הרפורמה בעמלות הבנקים?

כל בנק נדרש להנפיק טופס מידע ללקוח השוקל את סגירת חשבונו ומעבר לבנק אחר. על הבנק לספק טופס זה לכל לקוח המבקש אותו בין אם הלקוח מעוניין לעבור לבנק אחר או רק לבחון את האפשרות למעבר.

הטופס כולל פירוט כל הצעדים שעל הלקוח לנקוט כדי לסגור את חשבונו, והבהרות שונות.

להלן המידע הקיים בטופס:

• פירוט הלוואות שניתנו ללקוח: סכום היתרה לסילוק, שיטת פירעון ההלוואה, סוג הריבית ושיעור הריבית, סכום עמלת הפירעון המוקדם ועוד. מידע זה מאפשר בחינת הכדאיות של פירעון מוקדם של הלואה ומחזורה באמצעות בנק אחר.

• פירוט מסגרת אשראי של הלקוח: גובה המסגרת, היתרה המנוצלת, שיעורי הריבית על מסגרת האשראי, שיעור הריבית על חריגה מהמסגרת, סכום החריגה מהמסגרת (במקרה של חריגה), ועוד. באפשרותכם לדרוש השוואת התנאים או שיפורם בבנק החדש.

• פירוט הפיקדונות של הלקוח: סוג הפיקדון, מועד המשיכה הקרוב, היתרה למועד המשיכה הקרוב, היתרה לשבירה מיידית, ככל שיש אפשרות לשבירה כאמור, תשלום מיוחד בגין שבירה מיידית, אם ישנו, האם הפיקדון משמש כביטחון והאם הפיקדונות משועבדים לבנק. המידע משמש לבחינת כדאיות של משיכה טרם מועד פירעון.

• פירוט הגופים שהעבירו זיכויים לחשבון בשנה שקדמה למועד פניית הלקוח ופירוט ההרשאות לחיוב החשבון והוראות קבע שבתוקף במועד הפנייה. העברת רשימת הזיכויים, ההרשאות לחיוב והוראות הקבע לבנק החדש תאפשר לו טיפול בהעברתם לחשבון החדש.

• פירוט כל הנכסים או ההתחייבויות האחרים הקיימים בחשבון או הקשורים אליו: ניירות ערך, ערבויות בנקאיות, קופות גמל , קרנות השתלמות, וכן התחייבויות המבטיחות חיובים של צד שלישי כלפי הבנק, עיקולים הקיימים בחשבון וכיו"ב. מידע זה נחוץ לצורך הסדרת התחייבויות כלפי צדדים שלישיים.

• פירוט של כל העמלות שנגבו מראש אשר לגביהן יזוכה הלקוח בהחזר יחסי, ושל כל העמלות שהחשבון עתיד להתחייב בהן, ככל שהן ידועות לבנק במועד הפנייה. מידע זה חשוב בכדי לדעת באילו עמלות יזוכה הלקוח על ידי הבנק.

• פירוט המורשים לפעול בחשבון על פי ייפוי כוח.

• מידע על כרטיס האשראי: מסגרת האשראי בכרטיס, פירוט העסקאות המתמשכות (כמו מינויים לעיתונים או לשירותים אחרים), פירוט החיובים העתידיים בגין עסקאות שנעשו בכרטיס עד מועד הפנייה, פירוט ההטבות שצבר הלקוח בגין השימוש בכרטיס. הבנק יפנה את הלקוח להפקת מידע על כרטיס האשראי באמצעות מכשיר אוטומטי ובהיעדר אמצעי אלקטרוני זמין, יפנה הבנק בשם הלקוח לחברת כרטיסי האשראי לקבלת המידע. המידע ישמש את הבנק החדש בהעברת החיובים בעסקאות מתמשכות לכרטיס החדש שיונפק מטעמו ללקוח. כמו כן, פירוט זה יאפשר ללקוח לחשב את סכומי החיוב העתידיים כדי להיערך לסגירת החשבון.

להעברת חשבון בנק
 

שתף

אולי יעניין אותך גם...

loader

בנקרייט עושה מאמצים לאסוף עבורך מידע מדויק ועדכני כדי לתת בידיך כלי עזר. עם זאת, אין בנקרייט יכולה להיות אחראית לנכונות המידע ולאפשרות השימוש בו. אין לראות באתר זה המלצה על דרך השקעה או פעולה. יש לבדוק את המידע המפורסם לפני כל החלטה.

תנאי שימוש