שתף

דוחות כספיים של קבוצת לאומי למחצית הראשונה של 2005

31.08.2006
קבוצת לאומי מפרסמת את הדוחות הכספיים המאוחדים הבלתי מבוקרים של הקבוצה למחצית הראשונה של שנת 2005. הרווח הנקי של קבוצת לאומי הסתכם במחצית הראשונה של 2005 ב- 1,106 מיליון ש``ח, לעומת 980 מיליון ש``ח בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה של 12.9%. הרווח הנקי של קבוצת לאומי הסתכם ברביע השני של השנה ב- 578 מיליון ש``ח, לעומת 551 מיליון ש``ח בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה של 4.9%. תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי הגיעה במחצית הראשונה של שנת 2005 ל- 15.3%, לעומת 14.3% בתקופה המקבילה אשתקד. מעוניין/ת לקבל הצעה לפתיחת חשבון הבנק? העברת חשבון בנק העלייה ברווח הנקי של הקבוצה במחצית הראשונה של 2005 לעומת התקופה המקבילה אשתקד מוסברת בעיקר על ידי הגורמים הבאים*: • גידול ברווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים בסך 29 מיליון ש``ח, לפני השפעת המס. • גידול בהכנסות התפעוליות והאחרות בסך 102 מיליון ש``ח, לפני השפעת המס, בעיקר כתוצאה מגידול בהכנסות מפעילות לקוחות בשוק ההון. • גידול בחלק הקבוצה ברווחי חברות כלולות בסך 78 מיליון ש``ח, נטו. • ברביע השני של 2004 נרשמה השפעה של הפחתת שיעור מס החברות מ -36% ל -30% בהדרגה. השפעה זו התבטאה בהגדלת הוצאות המס בקבוצה בסך 122 מיליון ש``ח, כתוצאה מעדכון המסים הנדחים לפי השיעורים החדשים, ומחישוב המס השוטף לפי שיעור נמוך יותר. כתוצאה מכך, הרווח הנקי במחצית הראשונה של 2005 גדל בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, שבה הופחת הסכום האמור. • גידול ברווח מפעולות בלתי רגילות בסך 37 מיליון ש``ח. • במחצית הראשונה של שנת 2004 נרשמה השפעה מצטברת שלילית של שינוי שיטה חשבונאית בסך 32 מיליון ש``ח בגין יישום לראשונה של תקן חשבונאות מספר 19 ``מסים על ההכנסה``. מאידך, הגורמים דלהלן קיזזו חלקית את הגידול הנ``ל: • גידול בהפרשות לחובות מסופקים בסך 277 מיליון ש``ח, עלייה של 41.8%, לפני השפעת המס. • גידול בהוצאות התפעוליות והאחרות (כולל שכר ופרישה מרצון) בסך 187 מיליון ש``ח, עלייה של 7%, לפני השפעת המס. הרווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים של קבוצת לאומי הסתכם במחצית הראשונה של 2005 ב -3,197 מיליון ש``ח, בהשוואה ל-3,168 מיליון ש``ח בתקופה המקבילה ב-2004, גידול בשיעור של 0.9%. ברביע השני של השנה הסתכם הרווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים בסך 1,605 מיליון ש``ח, לעומת 1,623 מיליון ש``ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון בשיעור של 1.1% .
שתף

אולי יעניין אותך גם...

loader

בנקרייט עושה מאמצים לאסוף עבורך מידע מדויק ועדכני כדי לתת בידיך כלי עזר. עם זאת, אין בנקרייט יכולה להיות אחראית לנכונות המידע ולאפשרות השימוש בו. אין לראות באתר זה המלצה על דרך השקעה או פעולה. יש לבדוק את המידע המפורסם לפני כל החלטה.

תנאי שימוש