שתף

בעקבות הפרשה חד-פעמית של 63.7 מיליון ש``ח, כתוצאה מהוראה חדשה של בנק ישראל, סיים לאומי למשכנתאות את הרביע הראשון של 2006 בהפסד של 14 מיליון ש``ח

05.07.2006
האשראי לציבור, המייצג את הפעילות העיקרית של הבנק, הסתכם ביום 31.3.06 ב-32,878 מיליון שקל לעומת 32,846 מיליון שקל בסוף 2005 המאזן של הבנק ליום 31.3.06 הסתכם ב-33,131 מיליון שקל לעומת 33,090 מיליון שקל בסוף 2005 דירקטוריון בנק לאומי למשכנתאות אישר הבוקר את הדו``חות הכספיים לשלושה החודשים הראשונים של שנת 2006. בשל ההפרשה החד פעמית לחובות מסופקים (עליה דווח לבורסה לניירות ערך ובהודעה מפורטת לעיתונות ביום 24.4.06) בסך 63.7 מיליון שקל, בגין סכומים שנצברו עד 31 בדצמבר 2005, מדווח הבנק על הפסד של 14 מיליון שקל בתקופה הנסקרת, לעומת רווח של 30 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים בתקופה זו הסתכם ב-91 מיליון ש``ח, זהה לתקופה מקבילה אשתקד, וזאת בהשוואה לגידול בתיק האשראי בין שתי התקופות בשיעור של 4.0%. הפער הינו פועל יוצא של השחיקה במרווחים. ההפרשה לחובות מסופקים הסתכמה בתקופה זו ב-89 מיליון ש``ח לעומת 21 מיליון ש``ח בתקופה המקבילה אשתקד. בנוסף להפרשה החד פעמית כתוצאה מהנחיית המפקח על הבנקים, ניכרת עדיין ההשלכה של ההאטה הכלכלית במשק בשנים האחרונות בסכום ההפרשה לחובות מסופקים ובשיעור ההפרשה מתוך האשראי. הרווח מפעולות מימון לאחר הפרשה לחובות מסופקים בתקופה זו הסתכם ב-2 מיליון ש``ח לעומת 70 מיליון ש``ח בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון נובע בעיקרו מרישום סכום חד פעמי בהפרשה לחובות מסופקים, כאמור לעיל. ההכנסות התפעוליות והאחרות בתקופה זו הסתכמו ב-31 מיליון ש``ח לעומת 33 מיליון ש``ח בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה של 6.4%. ההוצאות התפעוליות והאחרות בתקופה זו הסתכמו ב-53 מיליון ש``ח לעומת 48 מיליון ש``ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 7.1%, בעיקר עקב הגידול בהוצאות השכר בסך כ-4 מיליון ש``ח, אשר נבע, בין היתר, מעדכון לוחות התמותה שגרם לגידול של 2 מיליון ש``ח בעתודה לפנסיה של עובדים שפרשו. ההפסד מפעולות רגילות לפני מיסים הסתכם בתקופה הנסקרת בסך 20 מיליון ש``ח לעומת רווח של 55 מיליון ש``ח בתקופה המקבילה אשתקד. יחס הלימות ההון, שהינו היחס בין ההון לרכיבי הסיכון כמוגדר ע``י בנק ישראל, הגיע ביום 31.3.06 לשיעור של 9.45% לעומת 9.53% בסוף 2005. יחס ההון המזערי הנדרש הינו 9.0%. בתקופה הנסקרת נתן הבנק הלוואות חדשות (ללא קבלנים) בסך 1,156 מיליון ש``ח, לעומת סך של 1,095 מיליון ש``ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 5.6%. ביצועי ההלוואות ע``י הבנק כדלעיל כוללים הלוואות עומדות ומענקים מותנים שניתנו לזכאים בסך 3 מיליון ש``ח, לעומת סך 4 מיליון ש``ח בתקופה המקבילה אשתקד, אשר בהתאם להוראות המפקח על הבנקים אינם כלולים ביתרות האשראי לציבור שבמאזן. כמו-כן ביצועי הלוואות אלה כוללים אשראי שניתן מפיקדונות מיועדים, שפירעונם מותנה במידת הגביה בסך 76 מיליון ש``ח בתקופה הנסקרת, לעומת 116 מיליון ש``ח בתקופה המקבילה אשתקד, אשר בהתאם להוראת המפקח על הבנקים אינם כלולים ביתרות האשראי לציבור שבמאזן. האשראי לציבור, המייצג את הפעילות העיקרית של הבנק, הסתכם ביום 31.3.06 ב-32,878 מיליון שקל לעומת 32,846 מיליון שקל בסוף 2005, גידול של 0.1%. המאזן של הבנק ליום 31.3.06 הסתכם ב-33,131 מיליון שקל לעומת 33,090 מיליון שקל בסוף 2005, גידול של 0.1%.
שתף

אולי יעניין אותך גם...

loader

בנקרייט עושה מאמצים לאסוף עבורך מידע מדויק ועדכני כדי לתת בידיך כלי עזר. עם זאת, אין בנקרייט יכולה להיות אחראית לנכונות המידע ולאפשרות השימוש בו. אין לראות באתר זה המלצה על דרך השקעה או פעולה. יש לבדוק את המידע המפורסם לפני כל החלטה.

תנאי שימוש