שתף

בנק מזרחי-טפחות: תוצאות עסקיות לרביע הראשון של 2006

31.05.2006
הרווח הנקי: 53 מיליון ₪ הרווח הנקי ללא הגורמים החריגים: 144 מיליון ₪ גידול של 44% לעומת התקופה המקבילה אשתקד התשואה על ההון העצמי: 4.6% התשואה על ההון העצמי בנטרול הגורמים החריגים: 12.9% מנכ``ל בנק מזרחי טפחות אלי יונס: תוצאות הרביע הראשון, ללא הגורמים החריגים, מצביעות על המשך מגמת הגידול בפעילות העסקית של הבנק ``התוצאות של בנק מזרחי טפחות ברביע הראשון של שנת 2006, בנטרול השפעתם של הגורמים החריגים, מצביעות על המשך מגמת הגידול וההתרחבות בפעילות העסקית של הבנק``, אומר המנכ``ל אלי יונס. לדבריו, הגידול בפעילות העסקית בא לידי ביטוי בעליה של כ-8 אחוזים ברווח מפעילות המימון השוטפת ובגידול של 10 אחוזים בהכנסות התפעוליות, בעיקר מפעילות בניירות ערך ובמטבע חוץ. מנגד, נשמרה רמה מרוסנת של הוצאות תפעוליות (בנטרול ההפרשה לפנסיה ולפיצויים), בדומה לרמת ההוצאות הממוצעת בשנת 2005. ``ללא הגורמים החריגים, ובראשם הנחיות הרגולציה בעניין פרישת עובדים וההפרשה לחובות מסופקים בגין אשראי לדיור היה הבנק מדווח על רווח רבעוני של 144 מיליון שקלים המשקף תשואה להון של 12.9% - תוצאות מרשימות בכל קנה מידה``, מציין יונס. להלן הגורמים המרכזיים שתרמו לירידה ברווחי הקבוצה ברביע הראשון של שנת 2006 בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד: א. הוצאה בסך 48 מיליוני שקלים חדשים, שנבעה מהשפעה טכנית של רישום חשבונאי של נגזרים לפי שווי הוגן, ושקיזזה גידול ברווח מפעילות מימון שנבע בעיקר מגידול בפעילות השוטפת ומהשפעה שלילית של ירידת המדד הידוע בתקופה המקבילה אשתקד. ב. גידול של 66 מיליוני שקלים חדשים, כ-124.5%, בהפרשה לחובות מסופקים. הגידול נובע מיישום ההנחיות שנקבעו בחוזר בנק ישראל לעניין אופן חישוב ההפרשה לחובות מסופקים בגין אשראי לדיור (משכנתאות), אשר תרמו לגידול של כ-61 מיליוני שקלים חדשים בהפרשה לחובות מסופקים, מהם 54 מיליוני שקלים חדשים בגין השפעה על יתרת ההפרשה לתחילת השנה. ג. הפרשה לפנסיה ולפיצויים בסך 40 מיליוני שקלים חדשים, בגין הסכם עבודה שנחתם עם נציגות העובדים באפריל 2006. ד. גידול של 41 מיליוני שקלים חדשים, כ-9.7%, בהוצאות תפעוליות בנטרול ההפרשה לפנסיה ולפיצויים בגין תכנית לפרישה מרצון כאמור לעיל. רוב הגידול נובע מעליה בהוצאות משכורת ונלוות, בעיקר כתוצאה מעדכוני שכר אוטומטיים, מיישום המלצות חדשות הנוגעות לבסיס התמותה המשמש להערכת העתודות לביטוחי חיים מסוג ``קצבה`` שגרמו לגידול של כ-6 מיליוני שקלים חדשים בהוצאות השכר, ומגידול בכמות המשרות בעוד שחלק מעובדי טפחות הפורשים עדיין מועסקים בבנק וייגרעו ממצבת המשרות ברביעים הבאים. להלן הגורמים המרכזיים שהשפעתם מיתנה את הירידה ברווחי הקבוצה: א. עליה של 33 מיליוני שקלים חדשים, כ-7.9%, ברווח מפעילות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים, לאחר נטרול ההשפעה הטכנית של רישום חשבונאי של נגזרים לפי שווי הוגן. העלייה נובעת בעיקר מגידול בפעילות השוטפת, מגידול בגביית ריבית בגין חובות בעייתיים ומהשפעה שלילית של המדד הידוע בתקופה המקבילה אשתקד. ב. גידול של 27 מיליוני שקלים חדשים, כ-10.0%, בהכנסות התפעוליות. העליה נובעת ברובה מגידול בהכנסות מעמלות ניירות ערך ומעמלות מפעילות במטבע חוץ.
שתף

אולי יעניין אותך גם...

loader

בנקרייט עושה מאמצים לאסוף עבורך מידע מדויק ועדכני כדי לתת בידיך כלי עזר. עם זאת, אין בנקרייט יכולה להיות אחראית לנכונות המידע ולאפשרות השימוש בו. אין לראות באתר זה המלצה על דרך השקעה או פעולה. יש לבדוק את המידע המפורסם לפני כל החלטה.

תנאי שימוש